ปรัชญา : ขยัน อดทน ประพฤติตนเป็นคนดี ติพจน์ : เพียรศึกษา กีฬาดี มีวินัย

:: ข่าวกิจกรรมโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ::
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 29 สิงหาคม 2561
ตลาดไทรเกมส์ กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
   
   
:: บทคัดย่อ ::
นางศรินรัตน์ ขานพิมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
 
 

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 190 ม.9 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา